Platite poreski dug u ratama, iskoristite mogućnost reprogama duga

kontos_nvo_izvjestaj
Da li NVO moraju da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izvještaje?
March 2, 2016
DIGITALNI_SERTIFIKAT_CRNA_GORA
Šta je i da li ste u obavezi da imate digitalni sertifikat
March 6, 2017
Show all

Platite poreski dug u ratama, iskoristite mogućnost reprogama duga

Vjerovatno ste čuli za mogućnost plaćanja poreskog duga u ratama, odnosno reprogramu duga?

Upravo zbog toga želimo pojasniti detalje  reprograma, odnosno načina za lakše i bezbolnije plaćanje zaostalog duga po osnovu poreza i doprinosa svih poreskih dužnika.

Zakon o reprogramu poreskog duga stupio je na snagu 31.12.2016. godine, i odnosi se na sve poreske obveznike koji nijesu bili u mogućnosti da blagovremeno izmire poreske obaveze. Poreske obaveze koje spadaju pod reprogram jesu obaveze koje su dospjele do dana javnog poziva (15.02.2017.) i to:

 • porez na dobit pravnih lica,
 • porez na dohodak fizičkih lica,
 • porez na dodatu vrijednost – PDV,
 • doprinosi za osiguranje i fond rada,
 • koncesione naknade, i
 • porez na promet nepokretnosti.

Sva fizička i pravna lica koja imaju neplaćena poreska dugovanja koja su dospjela za plaćanje do 15.02.2017. godine imaju pravo na reprogram. Međutim, postoje izuzeci kada se poreski dug ne može reprogramirati postoje:

 1. kada je dužnik u stečaju (osim u koliko je riječ o stečaju reorganizacijom kada je reprogram moguć),
 2. kada je dužniku već odobren reprogram u skladu sa propisima o državnoj pomoći.

Kako bi ostvarili ovo pravo, neophodno je da poreski dužnici podnesu zahtjev u roku predviđenim zakonom. Mogućnost podnošenja zahtjeva za reprogram trajaće 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva, preciznije do 1. aprila 2017.godine.

Evo šta u najkraćem obuhvata mogućnost reprogama duga:

1. plaćanje dospjelog poreskog duga u najviše 60 jednakih mjesečnih rata,

2. jednokratnu uplatu u iznosu od 10% od ukupnog iznosa duga utvrđenog rješenjem o reprogramu poreskog duga,

3. otpis kamate i troškova postupka.

kontos-consulting-bankar-2-1

Minimalni iznos mjesečne rate koja može biti predmet reprograma poreskog duga iznosi za:

 • fizičkо licе koje ne obavlja privrednu djelatnost, 50 eura,
 • preduzetnikа koji plaća obaveze u paušalnom iznosu, 70 eura,
 • preduzetnikа koji plaća obaveze prema stvarnom dohotku, 100 eura,
 • pravno lice koje ima do 5 zaposlenih, 100 eura,
 • pravno lice koje ima od 6 do 50 zaposlenih, 500 eura,
 • pravno lice koje ima preko 50 zaposlenih, 1000 eura.

Važno je znati da poreski dužnik, kome se odobri reprogram poreskog potraživanja, dužan je da jednokratno uplati 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja o reprogramu.

Dodatna povoljnost ovog reprograma sastoji se u tome da se onim poreskim obveznicima koji izmire poreska dugovanja prema državi u zakonskim rokovima i po predvidjenim uslovima, otpisuje cjelokupna kamata i troškovi postupka.

Vrlo je bitno napomenuti da je redovno izmirivanje tekućih obaveza neophodno, uz plaćanje mjesečnih rata po reprogramu, kako bi se smatralo da su svi uslovi ispunjeni. U suprotnom, Poreska uprava će pokrenuti postupak prinudne naplate prema svim obveznicima koji ne ispunjavaju uslove iz Zakona o reprogramu poreskog duga.

Da rezimiramo,  zahtjevom za reprogram mogu biti obuhvaćena sva neplaćena poreska dugovanja koja su dospjela za plaćanje najkasnije do 15.02.2017.godine, odnosno zaključno sa danom javnog poziva. Sve naknadno prijavljene obaveze će se smatrati tekućim dugovanjima, koja ne spadaju pod reprogram.

agencija-kontos-pomoc-u-osnivanju-firme-crna-gora-montenegro

Prijava na reprogram kao i ispunjavanje obaveza predviđenih njime mogu se svesti na par koraka:

 • Uzimanje potvrde o stanju poreskog duga (N3 obrazac) – izdaje nadležna Poreska uprava
 • Dostavljanje zahtjeva za reprogram (na sajtu Poreske uprave) i N3 obrasca centrali Poreske uprave
 • Dostava rješenja o reprogramu, koje izdaje Poreska uprava
 • Uplata 10% od ukupnog poreskog duga
 • Uplata mjesečnih rata po rješenju o reprogramu.

Na kraju posebno želimo naglasiti da svi oni poreski dužnici koji imaju poreska dugovanja, posebno za poreze i doprinose na zarade, a nisu ih prijavili Poreskoj upravi (nisu predati IOPPD i drugi poreski obrasci) do 15.02.2017. godine, kako je predvidjeno ovim zakonom, to urade što prije uz obavezan dogovor sa Poreskom upravom, kako bi stekli pravo za reprogram poreskog duga. Ova mogućnost i dalje postoji uz razumijevanje Poreske uprave, kako bi što više fizičkih i pravnih lica iskoristilo mogućnost plaćanja poreskog duga na rate.

Konto’s Consulting vas poziva da iskoristite ovu mogućnost za reprogram svog poreskog duga, platite poreska dugovanja i ubuduće redovno izmirujete svoje poreske obaveze.

1 Comment

 1. Tomba kaže:

  Pa nismo svi u mogucnosti da taki izmirimo obaveze a i drzava cini ustupak velikim firmama a gasi male lako je tako zakone donose ljudi koji nemaju blage veze sa poslom ajde da malo zamijenimo ulove da oni rade a mi da ubiramo prihod nebi izdrzali jedan dan a mi godibama trpimo njihov zulum