Šta je i da li ste u obavezi da imate digitalni sertifikat

Platite poreski dug u ratama, iskoristite mogućnost reprogama duga
February 22, 2017
Kontos-Consulting-Podgorica-Montenegro-Finance-Bookkeeping
Moderniji pristup poslu tražio je i novi brend – zato je tu sova Sofronije!
June 15, 2017
Show all

Šta je i da li ste u obavezi da imate digitalni sertifikat

DIGITALNI_SERTIFIKAT_CRNA_GORA

Ostalo je manje od mjesec dana do 31. marta 2017. godine, koji je rok za podnošenje godišnjih finansijskih iskaza i prijave poreza na dobit za 2016. godinu.

Kod velikog broja pravnih lica u Crnoj Gori ostala je nedoumica da li je potreban digitalni sertifikat za podnošenje prijave za poreza na dobit i ovaj naš blog je upravo posvećen ovom pitanju.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl.list CG“, broj 55/16 ) koji je u primjeni od 01. januara 2017. godine, propisana je obaveza dostavljanja prijava poreza na dobit elektronskim putem.

Obveznici podnošenja prijave poreza na dobit, osim pravnih lica koja se nalaze u postupku za prestanak registracije, dužni su prijavu poreza na dobit dostaviti isključivo putem Portala PU, koristeći napredni digitalni sertifikat izdat od Pošte  Crne Gore. 

Pravna lica koja se nalaze u postupku za prestanak registracije, prijavu poreza na dobit, kao i finansijske iskaze za 2016.godinu, treba da dostave u papirnoj formi, neposredno ili putem pošte, nadležnoj područnoj jedinici.

Prijave poreza na dobit za ranije poreske periode: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. i 2015, kao i izmijenjene poreske prijave za navedene poreske periode, takođe se podnose elektronskim putem. Za poreske periode prije 2010. godine, prijave se podnose u papirnoj formi.

Man Writing Document Dinning Table Concept

Pravna lica koja nisu obveznici podnošenja prijave poreza na dobit (član 6 Zakona o porezu na dobit pravnih lica) su:

državni organi, organi državne uprave, organi lokalne uprave, javni fondovi, javne ustanove, turističke organizacije, sportski klubovi, sportska društva i savezi, vjerske zajednice, umjetnička udruženja, političke stranke,  komore, sindikati i nevladine organizacije (ako su u skladu sa posebnim zakonom osnovane za obavljanje neprofitne djelatnosti). Ova pravna lica imaju obavezu predaje finansijskih iskaza, i iste mogu dostaviti koristeći desktop aplikaciju ”Finansijski iskazi” i opciju za slanje finansijskih iskaza bez digitalnog sertifikata, kao i prethodne dvije godine.

Procedura podnošenja Zahtjeva za izdavanje kvalifikovanog digitalnog sertifikata:

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu. Obrazac je jedinstven za fizičko lice i pravno lice. Na prvoj strani se nalaze podaci koje popunjava podnosilac zahtjeva. Na poleđini obrasca se nalazi Izvod iz Ugovora koji klijent potpisuje u trenutku isporuke sertifikata i kontakt informacije.

Zahtjev se u elektronskoj verziji (pdf i word format) nalazi na posebnom sajtu Pošte Crne Gore, na adresi www.postacg-ca.me . Osim toga, pravno lice uz obrazac Zahtjeva obavezno prilaže i obrazac Ovlašćenje za podnošenje zahtjeva za izdavanje/obnovu digitalnog sertifikata. Ovlašćenje mora biti za svako lice pojedinačno. Ovlašćenje se izdaje na formularu koji se može dobiti u pošti. Oba formulara možete naći na specijalnom web sajtu Pošte Crne Gore.

kontos_consulting_photo-211290

Podnosilac zahtjeva za pravno lice popunjava odgovarajući broj Zahtjeva i Ovlašćenja u zavisnosti od broja sertifikata koje želi. Ukoliko pravno lice želi jedan ili više sertifikata, mora popuniti jedan ili više Zahtjeva i Ovlašćenja.

Podnosilac zahtjeva mora priložiti i dokumentaciju kojom se identifikuje pravno lice, a to je izvod iz CRPS-a. Ovaj dokument ne smije biti stariji od trideset dana (original ili ovjerena kopija).

Podnosilac takodje treba da uplati 110,00€ na žiro račun Pošte: 510-109-04, a u pozivu na broj navesti PIB pravnog lica i dokaz o uplati priložiti uz ostalu dokumentaciju koju predaje na šalteru.

Dakle, potrebna dokumentacija koja treba da se preda u Pošti je:

  • ispunjen zahtjev i ovlašćenje
  • izvod iz CRPS-a, ne stariji od tri mjeseca
  • dokaz o uplati

Prilikom podizanja digitalnog sertifikata, samo ovlašćeno lice lično može podići isti. Ukoliko je ovlašćeno lice stranac koji nije u mogućnosti da dodje i podigne digitalni sertifikat, onda je potrebno kontaktirati Poštu na e-mail info@postacg-ca.me i nakon toga ćete dobiti dodatna uputstva.

Elektronski sertifikati mogu da se čuvaju na: hard disku računara, CD-u ili USB tokenu

kontos_consulting-photo-300863

Comments are closed.