Da li NVO moraju da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izvještaje?

nascite-trudnicko
Briga o majkama: Refundacije za porodiljsko bolovanje
February 1, 2016
Platite poreski dug u ratama, iskoristite mogućnost reprogama duga
February 22, 2017
Show all

Da li NVO moraju da vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izvještaje?

kontos_nvo_izvjestaj

Veliki broj naših prijatelja i kolega koji rade u NVO sektoru često nam se obraća sa ovim pitanjem. U ovom tekstu ćemo odgovoriti na pitanja da li su nevladine organizacije u obavezi da vode poslovne knjige i sastavljaju godišnje finansijske iskaze.

Kada je u pitanju Zakon o nevladinim organizacijama, članom 37 propisano je da je nevladina organizacija koja je tokom kalendarske godine ostvarila prihod veći od 10.000,00 eura, dužna da godišnji finansijski izvještaj, usvojen od nadležnog organa te organizacije, objavi na svojoj internet stranici u roku od deset dana od dana usvajanja izvještaja.

Takođe je članom 39 navedenog zakona propisano da se prilikom brisanja iz registra predstavništva strane organizacije, dostavlja, između ostalog i dokaz o podnijetom završnom računu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha.

Dakle, navedene odredbe Zakona o nevladinim organizacijama upućuju da su nevladine organizacije dužne da vode poslovne knjige i sastavljaju godišnje finansijske izvještaje i objavljuju ih na svojoj internet stranici.

Članom 6 stav 1 i 2 Zakona o računovodstvu i reviziji je propisano da su pravna lica dužna da godišnje finansijske iskaze sa stanjem na dan 31. decembra poslovne godine predaju Poreskoj upravi do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. U članu 1 stav 2 navedenog zakona propisano je da se odredbe ovog zakona primjenjuju na pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i dio stranog društva. Shodno članu 6a Zakona, obavezu sastavljanja finansijskih iskaza imaju mala pravna lica koja su dužna da Poreskoj upravi dostavi bilans stanja, bilans uspjeha i statistički aneks.

Prema odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, nevladine organizacije nijesu poreski obveznici poreza na dobit ukoliko obavljaju nedobitnu djelatnost. Ukoliko obavljaju privrednu djelatnost, dužne su da izvrše registraciju kod CRPS Poreske uprave shodno članu 29 Zakona o nevladinim organizacijama.

Dakle, NVO su dužne da u skladu sa članom 6 stav 2 i članom 6a stav 2 Zakona o računovodstvu i reviziji sačine i dostave poreskoj upravi godišnji finansijski iskaz: Bilanse uspjeha i stanja, kao i statistički aneks (koji se koristi za potrebe statistike).

NVO koje obavljaju privrednu djelatnost u obavezi da pored podnošenja godišnjeg finansijskog iskaza sačine i dostave Poreskoj upravi prijavu poreza na dobit pravnih lica obrazac („PD“) sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i statistički aneks.

kontos_ngo-reports_montenegro

Nepoštovanje navedenih odredbi zakona su sankcionisane kaznenim mjerama iz člana 19 Zakona o računovodstvu i reviziji. Član 19c Zakona o računovodstvu i reviziji propisuje:

1) da novčanom kaznom od 1.100 eura do 16.500 eura kazniće se za prekršaj pravno lice iz člana 6a st. 1 i 2 ovog zakona koje Poreskoj upravi, u roku propisanim članom 6 stav 2 ovog zakona, ne dostavi, u papirnoj i elektronskoj formi, finansijske iskaze i konsolidovane finansijske iskaze (član 6 stav 2);

2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 550 eura do 1.100 eura.

Dakle, naš savjet kolegama u nevladinim organizacijama jeste da budu odgovorni i vode računa o svojim finansijama i vođenju poslovnih knjiga, kao i da na vrijeme predaju svoje godišnje finansijske izvještaje. Podsjećamo, rok za podnošenje godišnjih izvještaja je 31. mart.

Uputstvo za osnivanje nevladine organizacije u Crnoj Gori možete naći u našem tekstu Kako se vrši registracija nevladinih organizacija.

 

Comments are closed.