Opet je moguće odlaganje poreskih obaveza i plaćanje poreza na rate

Man holding a jar of coins
Nova šansa za poreske dužnike: Poreski dug platite u 24 rate
June 29, 2018
Cafe-shop
Sve fiskalne kase biće povezane sa Poreskom upravom od juna 2019.
September 13, 2018
Show all

Opet je moguće odlaganje poreskih obaveza i plaćanje poreza na rate

odlaganje-placanja-poreskog-duga2

Prvi i najvažniji savjet koji Konto’s Consulting daje svojim klijentima jeste da svoje poreske obaveze izmiruju redovno i na vrijeme. Međutim za sve one koji iz objektivnih razloga nisu bili u mogućnosti da poreze plate na vrijeme ponovo je omogućeno da odlože plaćanje svojih poreskih obaveza ili da iste plate u ratama.

„Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja“ stupila je na snagu 20.08.2018. godine

Po „Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja“ koja je stupila je na snagu 20.08.2018. godine poreskim i neporeskim potraživanjima, u smislu ove uredbe, smatraju se: porezi, doprinosi i drugi javni prihodi koji pripadaju budžetu države, osim akciza i poreskih obaveza nastalih pri uvozu proizvoda.

Pod odlaganjem naplate poreskih i neporeskih potraživanja smatra se plaćanje potraživanja u ratama, odnosno odlaganje naplate za određeni period.

Vrlo je važno napomenuti da se odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, može se odobriti poreskom dužniku za poreski dug koji je nastao poslije 15. februara 2017. godine.

Takodje, poreskom dužniku kojem je odobren reprogram poreskog potraživanja u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskih potraživanja ne može se odobriti odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja u skladu sa ovom uredbom.

odlaganje-placanja-poreskog-duga

Odlaganje je moguće za potraživanja koja iznose najmanje:

   1) za fizičko lice – 500 eura;

   2) za preduzetnika i malo pravno lice – 2.000 eura;

   3) za srednje pravno lice – 20.000 eura;

   4) za veliko pravno lice – 50.000 eura.

Uredbom je propisano koji sve mogu biti instrumenti osiguranja, dok će konačnu odluku o odlaganju naplate poreskih i neporeskih potraživanja donositi poreski organ na zahtjev poreskog dužnika.

Poreski organ može odobriti plaćanje poreskih i neporeskih potraživanja najviše u 24 mjesečne rate, odnosno odložiti njihovu naplatu do šest mjeseci. Poreski dužnik, kojem je odobreno odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, dužan je da se pridržava rokova za plaćanje tih potraživanja i da, u periodu odlaganja, redovno izmiruje tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda.

Na kraju, ponovićemo bez obzira da li ćemo biti dosadni ili ne, uvijek plaćajte svoje poreze redovno i na vrijeme.

Comments are closed.