f2-obracun-zarada

  1. Obračun zarada sa pratećom dokumentacijom (poreske prijave, kartoni zarada, isplatne liste, itd.)
  2. Izrada finansijskih i statističkih izvještaja u vezi sa zaradama zaposlenih
  3. Predaja poreskih izvještaja Poreskoj upravi putem digitalnog sertifikata
  4. Izrada M-4 obrazaca za potrebe Fonda PIO Crne Gore
  5. Priprema Ugovora o radu, Sporazuma o prestanku radnog odnosa, itd.
  6. Prijava i odjava zaposlenih kod Poreske uprave CG (podnošenje JPR prijava/odjava)
  7. Priprema i podnošenje dokumentacije za bolovanja (trudničko. porodiljsko, itd.) kod Fonda zdravstva i Centra za socijalni rad
  8. Izrada elaborata i pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta