Besplatna ovjera kod notara za određene kategorije lica

Cafe-shop
Sve fiskalne kase biće povezane sa Poreskom upravom od juna 2019.
September 13, 2018
holiday-calendar
Koji su neradni dani u januaru?
December 24, 2018
Show all

Besplatna ovjera kod notara za određene kategorije lica

notarski-pecat
Kod  notara, kojima su povjereni poslovi ovjera potpisa i prepisa ili fotokopija, u skladu sa Zakonom o notarima, odnosno Tarifom o naknadama za rad i naknadama troškova notara, moguće je u određenim slučajevima ovjeriti potpise, prepise i fotokopije bez naknade.

 

Naime, Tarifa o naknadama za rad i naknadama troškova notara usvojena od strane Skupštine Notarske komore Crne Gore predviđa zakonsku mogućnost za sljedeće izuzetke od primjene tarife u punom iznosu:

 

Izuzeci od primjene tarife u punom iznosu
Član 20.

Od obaveze plaćanja naknade u punom iznosu, oslobođeni su:
(1) djeca bez roditeljskog staranja;
(2) djeca sa posebnim potrebama;
(3) lica koja su ostvarila status korisnika kredita za samozapošljavanje kod Zavoda za zapošljavanje,
(4) i druga lica u opravdanim slučajevima, po Odluci Upravnog odbora

 

Kategorije iz stava 1,2 i 3 člana 20, oslobođena su plaćanja naknade u punom iznosu, pod uslovom da posjeduju dokumentaciju o navedenom statusu;

 

Notarske usluge sačinjavanja notarskih akata, za kategorije iz stava 1 člana 20, naplaćuju se u visini od 50% naknade, propisane ovom tarifom.

 

 

A ako već dokumenta ovjerite kod notara ili u Osnovnom sudu, i želite da ih podnesete u inostranstvu, biće Vam potreban i prevod tih dokumenata na engleski jezik sa ovjerom sudskog tumača.

 

Prvo treba da uradite ovjeru dokumenta kod notara ili u Osnovnom sudu, pa onda tu ovjerenu fotokopiju dokumenta možete donijeti na prevođenje kod sudskog tumača. Ovo je važno jer će na taj način inostrana institucija u kojoj predajete dokumenta dobiti na uvid prevod dokumenta + prevod teksta ovjere koji se nalazi na fotokopiji ovjerenoj kod notara.

 

advice-sworn-interpreter

Comments are closed.