Porodiljsko je komplikovano? Nije više!

3-months-free
3 months of FREE ACCOUNTING!
March 30, 2014
50-posto-popusta-ne-web-usluge
50% off for a new website
May 5, 2014
Show all

Porodiljsko je komplikovano? Nije više!

Obračun zarada za zaposlene koji se nalaze na porodiljskom i trudničkom odsustvu od donošenja posljednjeg zakona u ovoj oblasti svima se čini komplikovanim.

Našim klijentima nudimo posebnu uslugu pripreme i podnošenja dokumentacije za trudničko i porodiljsko bolovanje Fondu zdravstva i Centru za socijalni rad.

Sve usluge kontakta i komunikacije sa državnim institucijama vršimo u ime klijenta. Porodiljska i trudnička bolovanja vaših zaposlenih, za vas više neće predstavljati stres, niti će biti otežavajuća okolnost za zaposlene. U agenciji Konto’s sve usluge dobijate na jednom mjestu!

Odlučili smo da vam pojasnimo trenutna pravila igre, data u Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti od 28. maja 2013. godine.

Da pojednostavimo:

–    ukoliko je žena bila zaposlena najmanje 12 mjeseci prije ostvarivanja prava – poslodavcu država nadoknadjuje 100% njene zarade (a najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi);

–    ukoliko je žena bila zaposlena 6-12 mjeseci prije ostvarivanja prava – poslodavcu država nadoknadjuje 70% njene zarade, ostatak poslodavac plaća sam (a najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi);

–    ukoliko je žena bila zaposlena 3-6 mjeseci prije ostvarivanja prava – poslodavcu država nadoknadjuje 50% njene zarade, ostatak poslodavac plaća sam (a najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi);

–    ukoliko je žena bila zaposlena do 3 mjeseca prije ostvarivanja prava – poslodavcu država nadoknadjuje 30% njene zarade, ostatak poslodavac plaća sam (a najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi).

trudnica

Članovi Zakona:

Korisnik refundacije naknade zarade za porodiljsko,  odnosno roditeljsko odsustvo

Član 50

Poslodavac ima pravo na refundaciju sredstava po osnovu isplate naknade zarade zaposlenom za porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

 

Visina sredstava

Član 51

Visina sredstava koja se refundiraju poslodavcu za zaposlenog koji je prije ostvarivanja ovog prava bio u radnom odnosu:
1)    najmanje 12 mjeseci neprekidno, je prosječna zarada zaposlenog za 12 mjeseci koji prethode mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
2)    od šest do 12 mjeseci neprekidno, je 70% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
3)    od tri do šest mjeseci neprekidno, je 50% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio mjesecu ostvarivanja prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo;
4)    do tri mjeseca je 30% od prosječne zarade zaposlenog za vrijeme rada koji je prethodio ostvarivanju prava na porodiljsko, odnosno roditeljsko odsustvo.

Visina sredstava iz stava 1 tačka 1 ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa dvije prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Visina sredstava iz stava 1 tač. 2), 3) i 4) ovog člana može se utvrditi najviše do iznosa jedne prosječne zarade zaposlenog u državi u prethodnoj godini, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

porodiljsko-money

Comments are closed.